Kommunal konkurrens

Den kommunala konkurrensen kritiseras ofta för bristande konkurrens bland företagare, konkurrensverket och Svenskt Näringsliv.

Svenskt näringsliv skriver i sin rapport ”Kommunal_konkurrens och kommunal upphandling” att det finns två starka skäl för den kommun eller det landsting som vill konkurrensutsätta att vinnlägga sig om en långsiktigt väl fungerande marknad för de aktuella tjänsterna.

 • Livaktig konkurrens mellan en mångfald av leverantörer tryggar fortsatt utveckling, innovation och effektivisering av de tjänster som erbjuds medborgarna.
 • Den dynamik som skapas av konkurrensen kan lägga grunden för en utveckling av framgångsrika företag som skapar tillväxt och nya jobb

Svenskt Näringsliv skriver i sin utredning att man, för att
komma tillrätta med problemet bör göra följande:

 • Staten, kommuner och landsting bör successivt avveckla sina företag. Först och främst de statliga bolagen, sedan även de kommunala energi-, fastighets- och transportbolagen.
 • Den offentliga sektorn ska bara äga de fastigheter som är nödvändiga för den egna verksamheten.
 • Alla myndigheter bör avveckla sina kommersiella verksamheter.
 • Om en myndighet har ett bestående behov av att bedriva näringsverksamhet är det ett tecken på att uppgiften inte bör lösas av en myndighet.
 • Staten och kommunerna ska endast få bedriva näringsverksamhet i undantagsfall.
 • Likaså bör försäljning av tillfälliga överskott endast få ske i undantagsfall och då genom en inrättning som är fristående från kommunen.
 • Tillfälliga överskott ska inte säljas direkt till konsumenter utan ska i första hand säljas till privata företagare efter anbud.
 • Kommunerna och landstingen måste följa lagen.
 • Lagstiftningen saknar idag sanktionsmöjligheter exempelvis böter eller vitesbelopp. Detta medför att kommunerna utan risk kan bedriva osund verksamhet.
 • Kommunerna bör avskaffa avgifter, bidrag och regleringar som snedvrider konkurrensen.
 • Det allmänna ska i så stor utsträckning som det är möjligt använda upphandling i konkurrens för varor och tjänster som bäst lämpar sig för kollektiv konsumtion.