Lagstiftning upphandling

Lagen om offentlig upphandling – LOU

När kommunala myndigheter ska upphandla tjänster eller produkter måste de följa lagen om offentlig upphandling. Den kommunala upphandlingen styrs genom Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) som i sin tur styrs av EU genom olika direktiv och det är ett komplicerat regelverk där det finns stora tolkningsproblem. Det saknas upphandlingsstöd. Den svenska LOU är nästan en blåkopia av EU-direktiven. Medan i andra länder finns krav att det finns krav på kollektivavtal, miljökrav mm vilket saknas i Sverige eller hur man sorterar bort oseriösa anbud. Konkurrensverket har gett ut en rapport hur man motverkar osund konkurrens vid offentlig upphanling.

Syftet med lagen är att säkerställa att myndigheternas inköp görs på affärsmässiga villkor och att de sker med konkurrens. Upphandlingsförfarandet är inte någon enkel sak, en upphandling måste följa både svensk lagstiftning och EG-rätten, vilket gör det hela till en relativt invecklad process. Dessutom måste myndigheterna begära in anbud från flera leverantörer innan de ingår avtal. Samma regler finns inom EU för att främja konkurrensen och rörligheten på varor och tjänster.

De grundläggande principer som utgör lagstiftningen bygger på en vilja att all upphandling ska ske på marknadens villkor och att det är på så sätt de mest optimala förutsättningarna ges.

Tyvärr är den vanligaste anledningen till att småföretag inte deltar i offentliga upphandlingar är att det är för komplicerat. 16 procent av småföretagen har uppgett detta…

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem.

Att få se upphandlingarna och skapa transparens

PSI-lagen (re-use of Public Sector Information) lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen så man kan se alla avtalen.

Felaktig upphandling – vart vänder du dig

Om man tycker att fel anbud antagits har man möjlighet att begära att förvaltningsrätten
prövar ärendet. Det har tex hänt att kommuner fått böta för fel i upphandlingen. Förvaltningsdomstolen har tex låtit Malmö stad 2012 böta 180 000 kronor i upphandlingsavgift då man inte låtit fler företag konkurrera om anbuden kring snöröjningen. Bötesloppet får däremot bara vara 10% av avtalets värde.